uvazujme

Pre mužov, ktorí nechcú zabíjať ľudí vo vojne!

Nepremeškajte 30. január 2015! Inak hrozí, že budete musieť ísť zabíjať ľudí do vojny. Do konca januára 2015 odporúčame všetkým mužom, na ktorých sa vzťahuje povolávací rozkaz písomne odoprieť výkon mimoriadnej služby v zmysle nižšie uvedeného zákona. Podľa premiéra Fica totiž na 70% hrozí vojnový konflikt veľkých rozmerov!


Odoprieť výkon mimoriadnej služby však možno iba v čase bezpečnosti. Ak je registrovaný občan v rámci odvodu posúdený ako spôsobilý na výkon mimoriadnej služby a je odvedený, nemá už možnosť legálne sa jej výkonu vyhnúť (odoprieť jej výkon po odvode – ako to bolo bežné v minulosti – už nemôže, lebo to je možné len v stave bezpečnosti a odvody sa v čase bezpečnosti neuskutočňujú; proti rozhodnutiu, ktorým bol občan odvedený, sa podľa zákona nemôže ani odvolať a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné ani súdom). Keďže, ako som už spomínal, odvody sa uskutočňujú len v čase vojny a vojnového stavu, možno s trochou preháňania povedať, že takáto osoba môže ísť spred odvodovej komisie rovno na cvičisko.


Muži, ktorí by nechceli z dôvodov vnútornej výhrady založenej na svedomí alebo náboženskom presvedčení v prípade vojny alebo vojnového stavu vykonávať mimoriadnu službu, by sa nemali spoliehať na to, že pri odvode nebudú odvedení kvôli prípadnej zdravotnej nespôsobilosti na výkon mimoriadnej služby, s tým, že ak budú predsa odvedení, odoprú výkon mimoriadnej služby. Podľa platnej a účinnej právnej úpravy sa odvody uskutočňujú len v čase vojny a vojnového stavu.


Ako sa vyhnúť rozkazu ísť zabíjať ľudí, ak by bola vyhlásená vojna a úrady by začali vydávať povolávacie rozkazy?


Výkon mimoriadnej služby možno odoprieť písomným vyhlásením adresovaným obvodnému úradu v sídle kraja. Toto vyhlásenie však nemožno spraviť kedykoľvek, ale iba

- v priebehu roku, v ktorom osobe vznikla branná povinnosť,

- v ďalších rokoch v priebehu mesiaca január, a to až do zániku brannej povinnosti.


Pošlite na Okresný úrad vyhlásenie o Odoprení výkonu mimoriadnej služby! Vzorové tlačivo uvedené nižšie.


Vyhlásenie vyplňte a poštou doporučene zašlite na príslušný okresný úrad vo vašom kraji. Vyhlásenia zasielajte na tieto príslušné úrady:Doklad o odoslaní vyhlásenia si starostlivo odložte.


Zákonným dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je skutočnosť, že nedokážete násilne zabiť človeka za žiadnych podmienok, čo by bolo v prípade vojny alebo vojnového stavu pri výkone mimoriadnej služby nevyhnutné.


VZOROVO VYPLNENÉ:Ján Novák, Horná ulica 48, 974 01 Banská BystricaOkresný úrad Banská Bystrica

Námestie Ľ. Štúra 1

974 01 Banská Bystrica
Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby
Ja, Ján Novák, trvale bytom Horná ulica 48, 974 01 Banská Bystrica, narodený dňa 08.08.1979 v Banskej Bystrici, rodné číslo: 790808/0000, povolaním tesár, s prihliadnutím na § 10 ods. 23 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na § 4 a § 2 písm. a) zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu týmto vyhlasujem, že odopieram výkon mimoriadnej služby pre Slovenskú republiku.


Dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je:


Existujúca výhrada v mojom svedomí spočívajúca v tom, že nedokážem násilne vziať ľudský život alebo akokoľvek inak zabiť človeka za žiadnych podmienok, čo by bolo v prípade vojny alebo vojnového stavu pri výkone mimoriadnej služby nevyhnutné.V Banskej Bystrici, dňa 5.1.2015(PODPIS)

___________________________

Ján Novák
Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek